مازندران، کیلومتر 10 جاده ساری-نکا، بادله

011-33736840-2